Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Anna Paulowna, Jeanine’s salon en de cliënt waarop Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon
Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon zullen de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio Anna Paulowna of Jeanine’s salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio Anna Paulowna of Jeanine’s salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio of salon komt, mag de nagelstudio of salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Nagelstudio Anna Paulowna of Jeanine’s salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio of salon.

4. Betaling 
Nagelstudio Anna Paulowna of Jeanine’s salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio of salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon vermelden prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio of salon. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandelingen de betaling van de behandelingen en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met Nagelstudio Anna Paulowna of Jeanine’s salon is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon
Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon hebben het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Nagelstudio Anna Paulowna of Jeanine’s salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij Nagelstudio Anna Paulowna medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de nagelstudio.

6. Persoonsgegevens & privacy 
De cliënt voorziet Nagelstudio Anna Paulowna of Jeanine’s salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio of salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon nemen de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon behandelen de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening Persoonsgegevens (AVG). Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon zullen gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Naagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio of salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio of salon.

9. Garantie
Nagelstudio Anna Paulowna geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio. De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken. De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal
Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon hebben het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio Anna Paulowna en Jeanine’s salon melden diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelstudio Anna Paulowna of Jeanine’s salon en de behandelende medewerker. Nagelstudio Anna Paulowna of Jeanine’s salon moeten de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio of salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio of salon en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de nagelstudio of salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Nagelstudio Anna Paulowna, Jeanine’s salon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.